Kultni pank rok sastav Goblini objavio je 12. novembra 14 godina o�ekivan povratni�ki CD album “Roba s greškom”, povodom kog �e 8. marta 2014. odr�ati veliki beogradski koncert u Hali sportova, u organizaciji promoterske ku�e Long Play.

“Radujemo se koncertu u Hali sportova, jer zna�i otvaranje jednog novog poglavlja u karijeri Goblina”, naglašava frontmen Branko Golubovi�-Golub. “Veoma nam je va�no to što �e prvi koncert na promotivnoj turneji albuma ‘Roba s greškom’ biti odr�an u prostoru u kome su tokom proteklih decenija odr�ani neki veoma zna�ajni koncerti”.

Pojavljivanje CD albuma “Roba s greškom” i po�etak prodaje ulaznica za koncert 8. marta u Hali sportova, �lanovi Goblina obele�ili su dru�enjem sa novinarima i mnogobrojnim fanovima koji su doslovce zakr�ili prodavnicu “Jugoton” u Beogradu.

CD album “Roba s greškom”, u izdanju promoterske ku�e Long Play, mo�e se dobiti za samo 1.200 dinara uz kupljenu ulaznicu za koncert u Hali sportova! Odvojeno, ulaznica košta 1.000 dinara, a CD 500 dinara. Ulaznice se kupuju preko mre�e Eventim, a diskovi i ulaznice (zajedno i odvojeno) u Beogradu u “Jugotonu” (Nuši�eva 27) i u Novom Sadu u “Mungosu” (Zmaj Jovina 2), kao i svim bolje snabdevenim CD prodavnicama u Srbiji.

“Roba s greškom” nema mnogo dodirnih ta�aka sa “Re-kontrom” (1999), poslednjim albumom koji su Goblini snimili pre prestanka rada 2001. godine, smatra basista Vlada Kokotovi�, koji novi CD muzi�ki više povezuje sa po�ecima šaba�kog benda i danas ve� kultnim “Istinitim pri�ama” (1994).

“Na ‘Robi s greškom’ ima puno rokenrola, pank-roka i zato mi li�i na prvi album. Do�ivljavam ga kao neki novi po�etak, mo�da mi zato najviše vu�e na ‘Istinite pri�e’, ocenjuje Kokotovi�, dok Golubovi� govore�i o stihovima, ipak, “Robu s greškom” smešta izme�u “Re-Contra” i albuma “U magnovenju” (1995).

“Roba s greškom” je povratni�ki album u najboljem smislu te re�i – Goblini su više nego uspešno sa�uvali staru energiju uspevši da je na pravi na�in kanališu zahvaljuju�i u me�uvremenu ste�enom �ivotnom iskustvu – što uverljivo dokazuju raspaljiva�ke “Idemo!” ili “Maligan”, melodi�an “Savršeni svet”, prkosne “Jedan na jedan”, “Pozdrav suncu”… uz dobrodošlu protivte�u u sporijim, ali ne manje sna�nim stvarima “047” i “Binarni svet”.

Albumu je prethodio u oktobru singl/spot “Deca iz komšiluka”, klasi�na �estoka pesma Goblina, ovaj put sa upozoravaju�im stihovima  “…sve se na staro vratilo”, koju u odslikavanju trenutka u kome �ivimo na albumu prate i izuzetno kriti�ki nastrojene “Evropo” i “Rakije i pe�enja”. Kokotovi� insistira da je “ovo sve, samo nije anga�ovan album”.

“Devedesetih smo mislili da �e promenom tadašnjeg re�ima krenuti na bolje, ali danas, gledaju�i našu decu, shvatamo da je �ak veliko pitanje da li �e oni do svoje tridesete �iveti u normalnoj zemlji, makar kao mi kada smo bili klinci. Ako iole ima anga�ovanog teksta na albumu ili nekakvog poziva na bunt, to nije bilo svesno i s namerom. To su Goblini 2013. takvi kakvi jesu i ono što ose�aju”, ka�e basista.

Goblini za naziv albuma “Roba s greškom” ka�u da na neki na�in simbolizuje ono što je njihov bend u ovom trenutku, koji je “kao i mnogi drugi bendovi iz generacije devedesetih nekakva roba s greškom”.

“Postojimo ali kao da nikome ne trebamo – ni onima sa kojima smo delili borbu za bolje sutra u ovoj zemlji, ni onima koji je trenutno vode. Mo�da �e se u budu�nosti pojaviti neko kome �emo nešto zna�iti, vide�emo…”, objašnjava Kokotovi�.

Muzika i tekstovi na “Robi s greškom”: Goblini – koje �ine peva� Branko Golubovi�-Golub, gitaristi Alen Jovanovi� i Leo fon Punkerstein, basista Vlada Kokotovi� i bubnjar Milan Arnautovi�.

Aran�mani Goblini i Dragan Alimpijevi�-Pik, koji je i producent albuma “Roba s greškom”, snimanog i miksanog u studiju “Road” u Novom Sadu tokom 2013. godine. Omot Leo fon Punkerstein.

Goblini o “Robi s greškom”

1. EVROPO: Mislim da nema potrebe da se ta pesma posebno objašnjava. Na �alost, ali tako je. Govori o zemlji u kojoj smo nekada �iveli, o ljudima i narodima koji su �iveli u toj zemlji, a sada imaju svoje dr�ave. U toj pesmi se obra�amo Evropi, ali je na �alost to pri�a o nama. (Vlada)

2. KUPI ME: Pesma usamljene jedinke �eljne ljubavi, �eljne da joj se neko obrati ili bar osmehne. U isto vreme, okru�enje je �ini “bolesnijom” i ona to prime�uje. Shvatanje usamljenosti je znak da imaš snage, znak da mo�eš da se boriš s tim. Upravo ti loši dani �ine da se ose�aš �ivim i da kreneš da se boriš za sve sto smatraš vrednim u svom �ivotu. Sve ovo te u stvari �ini “robom s greškom”, a ja nekako pronalazim Gobline u toj ironiji. Mi se ovde borimo protiv vetrenja�a, a i unutar samog benda radimo nešto sto niko normalan ne bi ni pomislio da uradi – ja letim 7000 km kako bi došao na svirku. (Golub)

Iz te pesme smo izvukli naslov za album. To je Golubova pri�a, ali je to toliko dobar tekst da se svako u njemu mo�e prona�i, a to je odlika dobrih tekstova – da svako mo�e svoju pri�u da ispri�a kroz taj tekst. (Vlada)

3. DECA IZ KOMŠILUKA: prvi singl, pesma koja je namerno ura�ena da zvu�i kao parafraza pesme “Ima nas”. Devedesetih ta pesma nije tako �ivela kao danas. Kada smo se posle pauze ponovo popeli na binu novi klinci su pevali baš tu pesmu. Ona je �ak i muzi�ki puna asocijacija baš na tu pesmu, tekst je vrlo sli�an, poigrali smo se time i na �alost, deceniju i po kasnije mo�eš ponovo da napišeš takvu pesmu. (Vlada)

4.SPLET OKOLNOSTI: To je pesma o dobroj i iskrenoj osobi koja se u jednom trenutku suo�ava sa problemom odrastanja. Sve je uradila kako treba, a opet ne ide sve onako kako bi trebalo. Nije prošla loše u �ivotu i nekako su joj se stvari “namestile”, ali ipak ne bi, ako ne mora, da sve prolazi ponovo. Pomalo me podse�a i na singl “U odbrani zla” iz 2011.godine. (Golub)

5. JEDAN NA JEDAN: Srbija, šljaka kod privatnika, sve je jasno. (Vlada)

6. 047: Naš prvi odlazak u grad sa tim pozivnim brojem. (Vlada)

7. POZDRAV SUNCU: Na turneji 2010.godine poslednji koncert smo imali u Banjaluci. Pred klubom su nas sa�ekala dva momka iz Zadra koji su prešli više stotina kilometara, ali nisu moglu da u�u u klub jer karata više nije bilo. Ubacili smo ih na svirku i sprijateljili se s njima, da bismo slede�e godine svirali u Zadru, u njihovoj organizaciji. Posle koncerta šetali smo se zadarskom rivom, posmatrali svetla sa ostrva Ugljan i shvatili ironiju suprotnosti – sa jedne strane bogataši koji letuju na tom ostrvu, a s druge strane Zadar, propala privreda, ljudi koji jedva pre�ivljavaju i sastavljaju kraj s krajem, �ive od ribolova. I dok smo razgovarali o �ivotu u Zadru, jedan od njih, Zvone, gledaju�i ka Ugljanu ka�e “koliko sam se dobrih riba napeca, ali ih se baš i nisam najia”. Loviš ribu, pokušavaš da pre�iviš, a najbolji komadi odlaze bogatašima, dok ti jedeš ono što oni ne�e. Te no�i je nastala pesma. Pritom, oni imaju muda da zagrizu da bez i�ijepomo�i organizuju koncert Goblina u svom gradu, ne predaju se, jer �ele da u�ine lepšim svoj �ivot i �ivot svojih prijatelja. Imamo ogroman respekt prema Zvonku i Keli i zato smo im posvetili pesmu. (Golub)

8. MALIGAN: nastavak opusa o opijatima, koji je po�eo sa “Jagodama”, pa posle sa “P5”, “Dr. Hoffmanom”… Upozoravaju�a pesma za omladinu, alkohol je podjednako loš kao i ostali opijati. Opasna stvar, koja je duboko ukorenjena u našu tradiciju i sistem odrastanja i sazrevanja. Kao klinci volimo da se dokazujemo, ali ne treba preterivati u tome. (Vlada)

9. IDEMO: pesma o istinitom doga�aju, o popularnom “padu roletne” koji se desio jednom od nas, mo�da najispravnijem i najmirnijem u Goblinima. Po�elo je tako što su ga likovi isprozivali samo zato što izgleda druga�ije od njih, a završila se tako što su ga molili da ih više ne bije. Jedna od najagresivnihijih pesama Goblina, koja je, zapravo, pesma protiv agresije. (Golub)

10. POD LEDOM: pesma o dugim vezama, brakovima, o usponima i padovima, sastavljanjima i rastavljanjima. Nije trebalo da sasvim da ide u tom pravcu, ali je refren dao kona�nu odrednicu toj pesmi. (Vlada)

11.SAVRŠENI SVET – Tema kralja i lude je jako va�na u društvu kakvo je danas, mogu da budu i na vrhu i na dnu, a da su im sli�ne sudbine, samo iz druge perspektive. (Golub)

Za razliku od “Spleta okolnosti” ovo je pesma o �oveku koji se igra sa sistemom, ljudima i stvarima. Svestan je da uvek ima mogu�nost izbora, uspeo je sve da postigne, igra se ali zna gde je i gde �e sti�i. Zapravo, svejedno mu je gde �e sti�i, samo je pitanje šta �e odabrati. Bolji je od dobrih, ljigavijii od ljigavih, sistem je oko njega, a on je i kralj i luda… (Vlada)

12. PE�ENJA I RAKIJE: Pesma o Srbiji svih boja. Srbija ju�e, danas i, bojimo se, sutra… (Vlada)

13. BINARNI SVET: pesma o totalnom otu�enju današnjih ljudi, o gubitku svih veština prirodnog komuniciranja. Ljudi bi morali da se izvuku iz toga, da prona�u vezu izme�u stvarnog i virtuelnog. Plašim se da �e se, kako vreme bude išlo, sve više ljudi prepoznati u toj pesmi. (Golub)

Long Play