Bajaga i Instruktori dugoo�ekivani novi album Daljina, dim i prašina objavili su 6. juna na zaista poseban na�in – CD sa osam novih pesama i dva bonusa pojavljuje se u paketu sa prvom zbirkom poezije u karijeri Mom�ila Bajagi�a Vodi� kroz snove.

Zahvaljuju�i Kompaniji Novosti, Bajagin novi CD + �irili�na verzija knjige mogu se kupiti na kioscima i drugim prodajnim mestima u Srbiji za samo 450 dinara, u Crnoj Gori cena je pet evra, odnosno deset konvertibilnih maraka u Republici Srpskoj.

“Bila mi je davnašnja �elja da negde na jednom mestu sakupim po svom izboru najbolje pesme, a sjajno se pogodilo da to bude uz novi album”, objašnjava Bajaga. “Dugo ve� dobro sara�ujem sa Novostima, imaju zaista fenomenalu izdava�ku delatnost. Drago mi je da smo uspeli da iza�emo sa popularnom cenom u vreme krize. Ljudi za 450 dinara dobijaju knjigu, a mislim da je velika stvar što za iste pare dobijaju i novi CD. U Srbiji mo�da ima još deset radnji koje prodaju diskove. Preko Novosti knjiga i disk idu u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj na 18.000  prodajnih mesta. To je najbolji na�in da se stigne do svih”.

CD Daljina, dim i prašina i latini�nu verziju zbirke Vodi� kroz snove za ostatak bivše Jugoslavije objavio je potom zagreba�ki Dallas Records.

Knjiga pevana 30 godina

Vodi� kroz snove je prva zbirka poezije Mom�ila Bajagi�a-Bajage, i sadr�i sedamdesetak pesama koje je napisao i snimio od prvog samostalnog albuma Pozitivna geografija (1984) do novog Daljina, dim i prašina (2012). Uz to, knjiga donosi i nekoliko pesama koje je Bajaga pisao za druge izvo�a�e, poput Zdravka �oli�a, ili ih je snimio još dok je bio u Ribljoj �orbi.

“Prilikom odabira išao sam rezonom da uzmem pesme za koje mislim da su najbolje ispale. Nisam stavljao obrade kao što je Vidi šta sam ti uradio od pesme mama, Da li da odem ili ne, niti pesmu Jaha�i magle, jer ma koliko dobro zvu�i kad je �uješ, glupo je da piše na papiru ‘bam, bam, bam…’ Odlu�io sam da zbirka bude presek �itave karijere, pesme koje su meni zna�ajne. I kad ih pogledaš na papiru da izgledaju kao pesme pisane baš za knjigu”, isti�e Bajaga.

Vodi� kroz snove na 126 strana uz pesme sadr�i brojne fotografije Bajage i njegovog benda, belešku o autoru, kao i predgovore, odnosno pogovore iz pera uticajnog novinara i publiciste Petra Pece Popovi�a, dramskog pisca Dušana Kova�evi�a i knji�evnog kriti�ara Aleksandra Jerkova.

Autor fotografije na koricama je Nebojša Babi�. U knjizi su korištene pored Babi�evih i fotografije Zorice Bajin-�ukanovi�, Goranke Mati�, Dunje Dopsaj i Aleksandra Zeca. Za dizajn knjige je zaslu�an Vuk Popadi�. Izdava� �irili�ne verzije knjige Vodi� kroz snove za podru�ja Srbije, Crne Gore i Republike Srpske je Kompanija Novosti, �iji je generalni direktor i glavni i odgovorni urednik Manojlo Vukoti�. Izvršni direktor izdava�ke delatnosti Kompanije Novosti je Aleksandar Backovi�, a urednik knjige Milomir Kragovi�.

“Dugo smo svi razmišljali o tome kako da bude naslov zbirke. Bilo mi je te�e da na�em naslov za zbirku nego da na�em naslov za album”, priznaje Bajaga. “Daljina, dim i prašina sama fura da je naslov albuma, a kad je re� o knjizi trebalo je 30 godina pisanja staviti u naslov. Na kraju, kad �itaš moje pesme vidiš da je Vodi� kroz snove objektivno najbolji naslov. Imao sam du�u verziju Vodi� kroz snove i javu, ali je moj prijatelj Duško Kova�evi� sugerisao da ipak bude kra�e Vodi� kroz
snove. Mislim da je bio potpuno u pravu”.

Album ra�en ‘na drva’

“Daljina, dim i prašina je album ra�en na retro na�in sa novom tehnologijom” – Bajaga.

Sedam godina od poslednjeg Šou po�inje u pono� (2005), Bajaga i Instruktori kona�no 6. juna su objavili u javnosti nestrpljivo iš�ekivani novi CD album Daljina, dim i prašina, �iji su izdava�i
menad�ment benda, promoterska ku�a Long Play i Kompanija Novosti.

“Ovo je mo�da prvi put u �ivotu da nisam imao pritisak da završim album brzo. Radili smo ga skoro dve godine, naravno ne non-stop u studiju, ve� smo ulazili povremeno, a u me�uvremenu smo imali dosta  koncerata. Da je moglo br�e, snimili bi album br�e, ali mnogo je bitnije da bude dobar nego da bude brzo. Daljina, dim i prašina je album koji sam mo�da sa najmanjim optere�enjem radio, u smislu da mora na leto ili pred Novu godinu”, ka�e Bajaga.

Novi album je najpre još jesenas najavljen radijskim singlom i spotom Ako treba da je kraj, mo�nom rok baladom koja je do danas prešla 500.000 poseta na jutjubu. Spot je mlada rediteljka Tea Luka�
inovativno i smelo snimila iz samo jednog kadra u jesenjoj beogradskoj no�i, sa �lanovima benda, glumicom Marijom Bergam i plesa�ima.

U aprilu usledio je drugi najavni singl/spot Vreme, �vrsta rok stvar sa socijalno-ekološki anga�ovanim stihovima, koja nekoliko nedelja dr�i �elo top lista Diskomer” radija Studio B, emisije Jelen top 10 na Radio-televiziji Srbije i radija Beograd 202. Vizuelno mo�ni spot, apokalipti�nog ugo�aja, delo je re�isera �areta Batinovi�a i producentkinje Mar�ele Zanki iz splitske ku�e Urban jungle.

Album otvara naslovna pesma Daljina, dim i prašina kroz koju zvone akusti�ne gitare, a dodatni ugo�aj donose guda�i, za koje je aran�man napisao �uveni Kornelije Bata Kova�, producent prva dva albuma Bajage i Instruktora. Sledi poletna soul stvar Suza obojena raspolo�enom duva�kom sekcijom i prate�im �enskim vokalima, dok Mala uska haljina ponovo otkriva dobro poznatu Bajaginu strast ka d�ezu. Posle Vremena i Ako treba da je kraj sti�e se do Starog puta za Novi Sad, bluzi�nog Bajaginog podse�anja na muzi�ko odrastanje u Zemunu i Novom Beogradu. Od sumraka do svitanja je poletni gitarski pop-rok, a najdu�a pesma u diskografiji Bajage i Instruktora sa svojih �ak 8:22 trajanja je lagana latino-d�ez Još jednom. Kao bonus se na kraju diska nalaze Još jednom u kra�oj “radio edit” verziji i nekoliko godina star hit Be�iš od mene ljubavi.

Autor svih pesama je Bajaga, koji je uz pevanje svirao elektri�ne i akusti�ne gitare, i prvi put je u karijeri snimio usnu harmoniku u �ak dve pesme. Producent je Vojislav Aralica, koji je bio zadu�en i za aran�mane, a svirao je i gitaru, bas i klavijature.

“Bila je svesna odluka u po�etku da radimo sve ‘�ivo’. Da radimo �ivi bubanj, akusti�ne i elektri�ne gitare, poja�ala sa lampama, uz što manje procesora i digitalije. Mislim da je to bila ispravna odluka.
Kada radiš ‘na drva’ ostavlja ti se mogu�nost da ugradiš više emocija, nego kad radiš sve elektronski. Ovako ti je samo bitno da li imaš ton u prstu. Meni Miloševa truba u pesmi Još jednom tako dobro zvu�i, ima dobar, mekan zvuk, da imam utisak da je napunjena �arapom! To ne mo�eš da dobiješ na sintisajzeru”, objašnjava Bajaga.

Instruktori su basista Miroslav Cvetkovi�-Cvele, klavijaturista Aleksandar Lokner, �ika Milenkovi� zadu�en za prate�e vokale i akusti�nu gitaru, bubnjar �eda Macura i gitarista Marko Nje�i�-Ki�a.

Gosti na albumu su: truba, trombon i fligel horna Miloš Nikoli�, saksofon Nikola Demonja, bubnjari Dejan Mom�ilovi�, Marko Kuzmanovi� i Igor Maleševi�, perkusionista Aleksandar Radoj�i�, klavijaturista Ivan Aleksijevi�, slajd gitarista Davor Rodik i gitarista Nikola Vranjkovi�. Prate�i vokali su bili Nevena Filipovi�, Bojana Ra�i�, Jadranka Kristof, Darija Hodnik, Ivana �abraja, Dragan Brnaš i Vladimir Paveli�. Guda�ice Strings of Life su Hemnalina Mireškovi�, Aleksandra Klenkovski, Milica Mihailovi� i Ana Dulovi�.

Dizajn omota albuma je uradio Vuk Popadi�, a fotografiju na naslovnoj strani �are Batinovi�.

Bajagin vodi� kroz Daljinu, dim i prašinu:

1. DALJINA, DIM I PRAŠINA

Naslovna pesma, a poslednja koju sam napravio za album. Jedna od onih što se lako naprave i same se snime. Otprilike tako deluje. Zato smo ostavili i relativno jednostavan aran�man sa akusti�nim gitarama. Drago mi je što je Bata Kova� radio aran�man za guda�e. Mislim da nisam ni mogao da napišem pesmu Daljina, dim i prašina dok nisam završio ostale, jer ona sublimira ceo album. Govori o �ivotu kroz prizmu putovanja. Što i nije neobi�no s obzirom u kojim sam godinama, kako razmišljam o svom �ivotu i šta sam sve do�iveo. Nije baš posve ta�no da sam, kako se ka�e u pesmi, samo dobre ljude sretao, ali samo njih sam zapamtio.

2. SUZA

Oduvek sam hteo da imam stvar koja ima malo soula. Suza zvu�i kako bih ja voleo da �ujem soul baladu, koja me fura na neke koje sam slušao kad sam bio mlad. Me�u prvima je snimljena. Miloš Nikoli� i Nikola Demonja su svirali duva�e, Voja Aralica je uradio odli�an aran�man.

3. MALA USKA HALJINA

Ima malo d�eza, svinga, a po meni najviše Ðanga Rajnharta. Voleo sam njegovu kompoziciju Nuages i uopšte taj fazon. Nekako, uz tekst koji sam napisao pre muzike, legao mi je taj fazon. Voja je to odli�no ukapirao. Miloš je svirao trubu i trombon, a Voja akusti�ne gitare. Mislim da to najbolje radi bar jedno hiljadu kilometara u krug.

4. AKO TREBA DA JE KRAJ

Snimali smo je me�u prvima, ali se nije dala. Imali smo gomilu verzija, mislim da Voja ima jedno 50 kanala razli�itih gitara. Onda smo sve pobrisali i vratili se na po�etak. Jako sam zadovoljan kako je ispala. Strašno sam se sa njom mu�io, za razliku od recimo pesme Daljina, dim i prašina, ali opet je ispala super.

5. VREME

Malo tvr�a pesma i malo gor�i tekst. Normalno s obzirom kakvo je vreme bilo iza nas i kakva su o�ekivanja od budu�nosti. Nikola Vranjkovi� (Block Out) je svirao solo i to baš onako kako smo hteli. Ima ton kao da negde neko kolje dinosauruse. Dugo sviram usnu harmoniku. Imao sam ve� par pesama gde mi je svirao Pera D�o, koji mnogo bolje svira usnu harmoniku od mene. Ovde mi je nekako bilo drago da ja to uradim u dve pesme, u uvodu u Vreme i u slede�oj Stari put za Novi Sad. Mislim da �e biti interesantno na koncertima kad izvadim iz d�epa usnjak.

6. STARI PUT ZA NOVI SAD

Baš li�na stvar. U�io sam da sviram gitaru, izme�u ostalog, ispred hotela Jugoslavija. Puno se sviralo u to vreme. �iveo sam u Zemunu, a bila je ekipa koja je �ivela kod Fontane na Novom Beogradu. Juga nama je bila mesto gde smo mogli da se na�emo. Puno je dobrih gitarista bilo tu, i od njih sam u�io i skidao fazone. Jedan od njih je bio Miroslav Tadi�. �esto je svirao ispred Juge u to vreme. Mene puno se�anja ve�e i za Fontanu gde su bile grupa Hogar strašni i Bra�a D�o, koju pominjem u pesmi zato što su prvi imali gitaru Fender Bronco. To je jedan od najjeftinijih fendera, ali mi smo svi ostali imali ibaneze i neke kopije, tako da je to bilo �udo. A i dobro su svirali obojica. Stari put za Novi Sad je neki oma� tom delu grada – završetku Zemuna i po�etku Novog Beograda, i mojim tinejd�erskim godinama.

7. OD SUMRAKA DO SVITANJA

Ranije je bila objavljena, jer sam je prvobitno uradio za album Karoline Go�eve. I ta verzija je pre dve-tri godine ura�ena na srpskom i makedonskom jeziku, ali više nekako pop. Mislio sam da bi bilo dobro da napravimo rokerskiju varijantu.

8. JOŠ JEDNOM

Prvobitno nije bila ideja da pesma traje toliko. Svirali su Cvele, Loki, Voja, Ki�a, �ika je pevao prate�e vokale, a Miloš truba� je stvarno odli�no odsvirao tu stvar. I onda je Voja napravio verziju koja traje 8:21. Ostavili smo tako. Po meni album završava sa tom pesmom. Tih osam pesma je novi album.

BONUS

9. BE�IŠ OD MENE LJUBAVI

Bila je ve� u seriji Vrati�e se rode i u predstavi Instant seksualno vaspitanje pozorišta Boško Buha (iz Beograda), ali je nigde nismo objavili na nosa�u zvuka u nekoj ve�oj kolicini, a ljudi su nam je
dosta tra�ili. Pesma je bitna jer je prva koja je nastala u fazonu ovog albuma. Novi je miks, jer je Voja imao �elju da je prilagodi ostalim pesmama.

10. JOŠ JEDNOM (Radio edit)

Verujem da dosta ljudi na radio stanicama ne�e imati strpljenja da saslušaju verziju od 8:21, pa smo napravili kra�u od 5:44. Uvek smo se vodili time da pesma mora da bude hit od tri, tri i po minuta, ali Još jednom nam je bila dobra jedino kad je �ujemo do kraja. Ko nema �ivce neka sluša kra�u, ali du�a se meni više svi�a.

Long Play