Bluz rok bend Cotton Pickers objavi je krajem novembra svoj prvi CD album “Slaughterhouse Blues”, za beogradsku promotersku i izdava�ku ku�u Long Play.

“‘SlaughterHouse Blues’ je dobar odnos duše i distorzije”, opisije sr� debi albuma peva� i gitarista Jovan Stepi�, koji �ini Cotton Pickers uz brata basistu Ivana Stepi�a i bubnjara Uroša Ugrinovi�a.

Za svoj prvenac trojica Pikersa snimili su deset numera koje “odišu energijom, ali ima i par stvari koje mogu da se nametnu emotivnijim slušaocima”.

“Album je dosta tvr�i od konvencionalnih bluz izvo�a�a, sa puno elemenata roka, što samim tim treba da bude prijem�ivije publici… Zato s punim pravom mo�emo sebe zvati rok bendom, koji inspiraciju tra�i u emotivnim bluz pasa�ima”, objašnjava Stepi�.

Bend je formiran 2004. godine u Mladenovcu pod prvobitnim imenom Unregistered Feedback, ali je tokom vremena ime promenjeno u sadašnji naziv Cotton Pickers (bera�i pamuka) uz sasvim logi�no objašnjenje:

“Zna se da je kolevka bluza Americki jug, gde su crnci rade�i kao robovi na planta�ama pamuka stvarali muziku koja je bila inspirisana njihovim bolom i teškim uslovima u kojima su �iveli. Na neki na�in i mi se na�alost �ive�i u ovim vremenima i u ovoj zemlji, mo�emo nazvati modernim sakuplja�ima pamuka. Pa otuda i inspiracija za ime”, ka�e bend.

U jednom delu karijere usled odsustva bubnjara bend je pauzirao, da bi se 2008. godine reaktivirali i nastavili sa radom. Aktivnim sviranjem i radom na autorskom materijalu sazrevao je i muzi�ki izra�aj bluz-rok trija, što se kona�no mo�e �uti na albumu “SlaughterHouse Blues”.

“Volimo da ka�emo da je ‘SlaughterHouse Blues’, bluz za ipak malo širi auditorijum. Iz prostog razloga što ne pripadamo nijednom poznatom pravcu bluz muzike, ve� se trudimo da furamo neki naš zvuk”, isti�e Stepi�.

Kontinuirano zalaganje i kvalitet Cotton Pickersa nekoliko puta je i zvani�no nagra�eno: tre�e mesto (2010.) na takmi�enju “Demo masters 7” Radio Beograd 202 (pesma “Waiting For A Bus” se našla na istoimenoj kompilaciji); prvo mesto na 31. Majskoj Gitarijadi u Po�arevcu (2010.); drugo mesto na festivalu “Uhvati ritam” u Svilajncu (2010.) i do sada mo�da najve�i uspeh ovog sastava, Prvo mesto na �etrdeset petoj Zaje�arskoj gitarijadi (2011)!

“Planovi su nam veliki. Planiramo promocije prvo po Srbiji, regionu celom i što je za nas najva�nije, da se promovišemo negde napolju. Smatramo da imamo dovoljno kvaliteta da oprobamo naše šanse sa
najboljima u poslu. Ali o tom potom, prvo treba odraditi promociju ovde, pa onda �emo dalje pri�ati o budu�im planovima benda”, ka�e Stepi�.

U me�uvremenu, bend �e pustiti da se sa prvog albuma “pesme malo zavrte”, a za prvi spot trenutno najozbiljnije konkuriše “Alone”, koja se “ve� istakla kod ljudi svojom energijom i agresivnoš�u”.

http://www.facebook.com/PickersCotton

Long Play